Family Pythonidae (Pythons):
countries with most species

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
Indonesia
23
No. 2
Australia
16
No. 3
Papua New Guinea
14
No. 4
Angola
3
No. 5
Bangladesh
3
No. 6
Congo-Kinshasa
3
No. 7
India
3
No. 8
Malaysia
3
No. 9
Myanmar
3
No. 10
Thailand
3
No. 11
Benin
2
No. 12
Bhutan
2
No. 13
Brunei
2
No. 14
Burkina Faso
2
No. 15
Cambodia
2
No. 16
Cameroon
2
No. 17
Central African Republic
2
No. 18
Chad
2
No. 19
East Timor
2
No. 20
Gambia
2
No. 21
Ghana
2
No. 22
Guinea
2
No. 23
Guinea-Bissau
2
No. 24
Ivory Coast
2
No. 25
Kenya
2
No. 26
Laos
2
No. 27
Liberia
2
No. 28
Mali
2
No. 29
Namibia
2
No. 30
Nepal
2
No. 31
Niger
2
No. 32
Nigeria
2
No. 33
Rwanda
2
No. 34
Senegal
2
No. 35
Sierra Leone
2
No. 36
South Sudan
2
No. 37
Sudan
2
No. 38
Tanzania
2
No. 39
Togo
2
No. 40
Uganda
2
No. 41
Vietnam
2
No. 42
Botswana
1
No. 43
Burundi
1
No. 44
China
1
No. 45
Congo-Brazzaville
1
No. 46
Equatorial Guinea
1
No. 47
Eritrea
1
No. 48
Eswatini
1
No. 49
Ethiopia
1
No. 50
Gabon
1
No. 51
Malawi
1
No. 52
Mauritania
1
No. 53
Mozambique
1
No. 54
Pakistan
1
No. 55
Philippines
1
No. 56
Singapore
1
No. 57
Somalia
1
No. 58
South Africa
1
No. 59
Sri Lanka
1
No. 60
Zambia
1
No. 61
Zimbabwe
1