Family Varanidae (Monitor Lizards):
countries with most species

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
Australia
31
No. 2
Indonesia
27
No. 3
Papua New Guinea
13
No. 4
Philippines
11
No. 5
Myanmar
6
No. 6
Thailand
5
No. 7
Congo-Kinshasa
4
No. 8
India
4
No. 9
Malaysia
4
No. 10
Sudan
4
No. 11
Bangladesh
3
No. 12
Benin
3
No. 13
Bhutan
3
No. 14
Burkina Faso
3
No. 15
Cameroon
3
No. 16
Central African Republic
3
No. 17
Chad
3
No. 18
Congo-Brazzaville
3
No. 19
Ethiopia
3
No. 20
Ghana
3
No. 21
Guinea
3
No. 22
Iran
3
No. 23
Ivory Coast
3
No. 24
Liberia
3
No. 25
Mali
3
No. 26
Mauritania
3
No. 27
Niger
3
No. 28
Nigeria
3
No. 29
Pakistan
3
No. 30
Sierra Leone
3
No. 31
Singapore
3
No. 32
Solomon Islands
3
No. 33
South Sudan
3
No. 34
Togo
3
No. 35
Uganda
3
No. 36
Afghanistan
2
No. 37
Angola
2
No. 38
Botswana
2
No. 39
Brunei
2
No. 40
Cambodia
2
No. 41
China
2
No. 42
East Timor
2
No. 43
Egypt
2
No. 44
Equatorial Guinea
2
No. 45
Eritrea
2
No. 46
Eswatini
2
No. 47
Gambia
2
No. 48
Guinea-Bissau
2
No. 49
Iraq
2
No. 50
Kenya
2
No. 51
Laos
2
No. 52
Malawi
2
No. 53
Mozambique
2
No. 54
Namibia
2
No. 55
Nepal
2
No. 56
Rwanda
2
No. 57
Saudi Arabia
2
No. 58
Senegal
2
No. 59
Somalia
2
No. 60
South Africa
2
No. 61
Sri Lanka
2
No. 62
Tanzania
2
No. 63
Vietnam
2
No. 64
Yemen
2
No. 65
Zambia
2
No. 66
Zimbabwe
2
No. 67
Algeria
1
No. 68
Burundi
1
No. 69
Djibouti
1
No. 70
Gabon
1
No. 71
Guam [USA]
1
No. 72
Israel
1
No. 73
Jordan
1
No. 74
Kazakhstan
1
No. 75
Kuwait
1
No. 76
Kyrgyzstan
1
No. 77
Lesotho
1
No. 78
Libya
1
No. 79
Morocco
1
No. 80
Northern Mariana Islands
1
No. 81
Oman
1
No. 82
Palau
1
No. 83
Qatar
1
No. 84
Syria
1
No. 85
Taiwan
1
No. 86
Tajikistan
1
No. 87
Tunisia
1
No. 88
Turkey
1
No. 89
Turkmenistan
1
No. 90
United Arab Emirates
1
No. 91
Uzbekistan
1
No. 92
Western Sahara
1