Family Scincidae (Skinks):
countries with most species

Rune Midtgaard
Home - Taxonomy - Geography - Biodiversity - Literature - Purchase RepFocus on DVD Recent updates


*Countries with same number of species are ranked alphabetically
Rank* Country Species
No. 1
Australia
452
No. 2
Indonesia
168
No. 3
Papua New Guinea
144
No. 4
Philippines
109
No. 5
Madagascar
83
No. 6
Malaysia
82
No. 7
New Caledonia [France]
63
No. 8
South Africa
63
No. 9
India
62
No. 10
Vietnam
55
No. 11
Thailand
52
No. 12
Congo-Kinshasa
47
No. 13
Angola
46
No. 14
New Zealand
44
No. 15
Tanzania
41
No. 16
Mozambique
37
No. 17
China
36
No. 18
Sri Lanka
36
No. 19
Mexico
34
No. 20
Namibia
34
No. 21
Solomon Islands
34
No. 22
Cameroon
33
No. 23
Zambia
27
No. 24
Laos
26
No. 25
Kenya
25
No. 26
Somalia
25
No. 27
Myanmar
24
No. 28
Cambodia
22
No. 29
Uganda
21
No. 30
Zimbabwe
21
No. 31
Ethiopia
20
No. 32
Iran
20
No. 33
Nigeria
20
No. 34
Pakistan
20
No. 35
Central African Republic
19
No. 36
Malawi
19
No. 37
Morocco
19
No. 38
Botswana
18
No. 39
Guinea
18
No. 40
Equatorial Guinea
16
No. 41
Ghana
16
No. 42
Brazil
15
No. 43
Congo-Brazzaville
15
No. 44
Ivory Coast
15
No. 45
Japan
15
No. 46
Algeria
14
No. 47
Gabon
14
No. 48
USA
14
No. 49
Bangladesh
13
No. 50
Fiji
13
No. 51
Nepal
13
No. 52
Senegal
13
No. 53
Togo
13
No. 54
Vanuatu
13
No. 55
Eswatini
12
No. 56
Micronesia
12
No. 57
Palau
12
No. 58
Saudi Arabia
12
No. 59
Brunei
11
No. 60
Jordan
11
No. 61
South Sudan
11
No. 62
Sudan
11
No. 63
Syria
11
No. 64
Taiwan
11
No. 65
Turkey
11
No. 66
Yemen
11
No. 67
Afghanistan
10
No. 68
Mali
10
No. 69
Marshall Islands
10
No. 70
Bhutan
9
No. 71
Israel
9
No. 72
Niger
9
No. 73
Rwanda
9
No. 74
Singapore
9
No. 75
Tunisia
9
No. 76
Venezuela
9
No. 77
American Samoa [USA]
8
No. 78
Bolivia
8
No. 79
Colombia
8
No. 80
East Timor
8
No. 81
Egypt
8
No. 82
Liberia
8
No. 83
Libya
8
No. 84
Sierra Leone
8
No. 85
Tonga
8
No. 86
Turkmenistan
8
No. 87
Western Samoa
8
No. 88
Benin
7
No. 89
Chad
7
No. 90
Guatemala
7
No. 91
Honduras
7
No. 92
Oman
7
No. 93
Wallis & Futuna [France]
7
No. 94
Burkina Faso
6
No. 95
Cape Verde
6
No. 96
Cook Islands
6
No. 97
Greece
6
No. 98
Guam [USA]
6
No. 99
Guinea-Bissau
6
No. 100
Iraq
6
No. 101
Lebanon
6
No. 102
Mauritania
6
No. 103
Sao Tome & Principe
6
No. 104
Seychelles
6
No. 105
Spain
6
No. 106
Tokelau [New Zealand]
6
No. 107
United Arab Emirates
6
No. 108
Comoro Islands
5
No. 109
Costa Rica
5
No. 110
Eritrea
5
No. 111
Gambia
5
No. 112
Kiribati
5
No. 113
Nicaragua
5
No. 114
Niue
5
No. 115
Northern Mariana Islands
5
No. 116
Tajikistan
5
No. 117
Tuvalu
5
No. 118
U.S. Virgin Islands [USA]
5
No. 119
Western Sahara
5
No. 120
Armenia
4
No. 121
Azerbaijan
4
No. 122
Belize
4
No. 123
British Virgin Islands [United Kingdom]
4
No. 124
Canary Islands [Spain]
4
No. 125
Cyprus
4
No. 126
Djibouti
4
No. 127
French Polynesia [France]
4
No. 128
Kazakhstan
4
No. 129
Kuwait
4
No. 130
Kyrgyzstan
4
No. 131
Lesotho
4
No. 132
Mauritius
4
No. 133
Paraguay
4
No. 134
Peru
4
No. 135
Puerto Rico
4
No. 136
Qatar
4
No. 137
Uzbekistan
4
No. 138
Burundi
3
No. 139
Canada
3
No. 140
Christmas Island [Australia]
3
No. 141
Dominica
3
No. 142
Ecuador
3
No. 143
El Salvador
3
No. 144
Grenada
3
No. 145
Italy
3
No. 146
Mayotte [France]
3
No. 147
Panama
3
No. 148
Socotra Archipelago [Yemen]
3
No. 149
South Korea
3
No. 150
Trinidad & Tobago
3
No. 151
Argentina
2
No. 152
Bahrain
2
No. 153
Dominican Republic
2
No. 154
Europa Island [France]
2
No. 155
French Guiana [France]
2
No. 156
Georgia
2
No. 157
Gibraltar [United Kingdom]
2
No. 158
Glorioso Islands [France]
2
No. 159
Guadeloupe [France]
2
No. 160
Haiti
2
No. 161
Hawaii [USA]
2
No. 162
Howland & Baker [USA]
2
No. 163
Maldives
2
No. 164
Martinique [France]
2
No. 165
Nauru
2
No. 166
North Korea
2
No. 167
Portugal
2
No. 168
Russia
2
No. 169
Saint Martin [France / Netherlands]
2
No. 170
Saint Vincent & the Grenadines
2
No. 171
Turks & Caicos Islands
2
No. 172
Wake [USA]
2
No. 173
Albania
1
No. 174
Anguilla
1
No. 175
Antigua & Barbuda
1
No. 176
Barbados
1
No. 177
Bermuda [United Kingdom]
1
No. 178
Bonin Islands [Japan]
1
No. 179
Bosnia & Herzegovina
1
No. 180
Bulgaria
1
No. 181
Chile
1
No. 182
Clipperton [France]
1
No. 183
Croatia
1
No. 184
Easter Island [Chile]
1
No. 185
France
1
No. 186
Guyana
1
No. 187
Hungary
1
No. 188
Jamaica
1
No. 189
Johnston [USA]
1
No. 190
Juan de Nova [France]
1
No. 191
Macedonia
1
No. 192
Malta
1
No. 193
Minami Torishima [Japan]
1
No. 194
Montenegro
1
No. 195
Montserrat [United Kingdom]
1
No. 196
Romania
1
No. 197
Saint Barthelemy [France]
1
No. 198
Saint Lucia
1
No. 199
San Marino
1
No. 200
Serbia
1
No. 201
Slovakia
1
No. 202
Surinam
1
No. 203
Uruguay
1
No. 204
Volcano Islands [Japan]
1